Καπνικά είδη και αιφνίδιες δυσλειτουργίες

Καπνικά είδη και αιφνίδιες δυσλειτουργίες

Καπνικά είδη και αιφνίδιες δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου, δίχως να αυτόπροστατεύετε.

Οι διεθνείς συγκρίσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή λόγω της διαφοράς στατιστικών  καταγραφής που είναι ζωτικής σημασίας σε όλες τις χώρες. Η ηλικία τυποποίησης προσαρμόζεται για τις διαφορές στην ηλικιακή διάρθρωση, αλλά όχι για τις διαφορές στα ζωτικά στατιστικά στοιχεία εγγραφής.

Η μεταβλητότητα στα αιτία θανάτου πρακτικά κωδικοποίηται ώστε να μπορέσει να οδηγήσει σε τεχνητές διαφορές σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο Για παράδειγμα, στην Ισπανία και μια σειρά από άλλα έθνη της Δυτικής Ευρώπης μπορεί να έχουν συστηματικά υποεκτιμηθείι τα αίτια θνησιμότητας από καρδιοπάθειες που οφείλονται στην υπερβολική χρήση του ασαφώς καθοριζόμενων καρδιαγγειακών κωδικών θνησιμότητας περισσότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα πρόβλημα που έχει βελτιωθεί δραματικά από την δεκαετία του 80,

Ωστόσο, ασαφή σφαλμάτα κωδικοποίησης δεν θα επηρεάσουν πιθανόν εκτιμήσεις, δεδομένου ότι οι κωδικοί θανάτου είναι σαφώς καθορισμένες και συνδέονται με το κάπνισμα, με αντικειμενικά οριζόμενων κλινικών μελετών, σε αντίθεση με τον καθορισμό του τι μέρος του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου οφείλεται στην χρήση καπνικών ειδών.

Ένα άλλο πιθανό πρόβλημα σε σύγκριση προηγμένων εθνών του δυτικού κόσμου, μεταξύ του 1990 – 2006 είναι ότι αυτά τα χρόνια θεωρούνταν ως μεταβατική περίοδος στην διεθνούς ταξινόμηση στα θέματα υγείας πού προέρχονταν από το κάπνισμα, δεδομένου ότι η διεθνής ταξινόμηση παρέμειναν σχετικά σταθερή σε όλη αυτήν την πορεία,